การเปรียบเทียบวิธีการทางสถิติและนิวรอลเน็ตเวิร์คเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกสับปะรดด้วยเครื่อง ทดสอบคุณสมบัติเสียงสะท้อน

Publish Year International Journal 2
2011 exThunyaporn Chortirat, inดร.บุญอ้อม โฉมที, รองศาสตราจารย์, inดร.จุฑาภรณ์ สินสมบูรณ์ทอง, รองศาสตราจารย์, "Comparison of Four Data Transformation Methods for Weibull Distributed Data", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2011, หน้า 366-383
2006 exBoonmung, S, inดร.บุญอ้อม โฉมที, รองศาสตราจารย์, exอุรุพจน์ กัลยาสิริ, "Evaluation of Artificial Neural Networks for Pineapple Grading", JOURNAL OF TEXTURE STUDIES, ปีที่ 37, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2006, หน้า 568-579
Publish Year International Conference 2
2008 inดร.บุญอ้อม โฉมที, รองศาสตราจารย์, "Application Neural Networks and Discriminant Analysis in Pineapple Classification", 7th Annual Hawaii International Conference on Statistics, Mathematics and Related Fields, 17 - 19 มกราคม 2008, ฮาวาย สหรัฐอเมริกา
2005 inดร.บุญอ้อม โฉมที, รองศาสตราจารย์, exนางสาวสุวณี บุญมั่ง, "Discriminant Analysis in Pineapple Classification", International Statistics Conference(ISCM)2005, 27 - 31 ธันวาคม 2005, มาเลเซีย