การเพิ่มมูลค่าผลผลิตพลับหวานชนิดที่มีสีเนื้อเปลี่ยนแปลงโดยการผสมเกสร

Publish Year National Conference 1
2008 inนายวรวิทย์ ยี่สวัสดิ์, inนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, inนางวีระศรี เมฆตรง, "ผลของการช่วยผสมเกสรที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพและผลผลิตพลับที่ปลูกเป็นการค้าบางพันธุ์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย