โครงการวิจัยเพื่อศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาชีววิทยาการออกดอก เทคนิคการขยายพันธุ์ การปลูกเลี้ยง กุหลาบพันปีชนิดต่าง ๆ