โครงการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของเขื่อนเพื่อชลประทานในประเทศไทย

Publish Year International Conference 1
2010 inดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, exRattatam Isaroranit, exBunpoat Kulsuwan, exSirisart Yangsanphu, "Weak Plane Failure of Philitic Sandstone: Slope Stabilization of the Access Road of Mae Mao Dam", International Conference on Slope 2010, Geotechnique and Geosynthetics for Slopes, 27 - 30 กรกฎาคม 2010, เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2010 inดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, exนายมนตรี จินากุลวิพัฒน์, inดร.สมชาย ประยงค์พันธ์, อาจารย์, "แบบจำลองพฤติกรรมการทรุดตัวสำหรับเขื่อนหินถมดาดหน้าคอนกรีต : กรณีศึกษาเขื่อนวชิราลงกรณ", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 15, 12 พฤษภาคม - 14 กันยายน 2010, อุบลราชธานี ประเทศไทย
2010 inดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, exนายภุชงค์ สุวรรณปากแพรก, "ความปลอดภัยของเขื่อนหินถมดาดหน้าคอนกรีตเมื่อน้ำหลากผ่านตัวเขื่อนขณะก่อสร้าง กรณีศึกษาเขื่อนแควน้อย", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 15, 12 - 14 พฤษภาคม 2010, อุบลราชธานี ประเทศไทย