ฤทธิ์ของ indulin-like growth factor system ที่มีต่อการเคลื่อนของเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดลิมโพไซด์ของ โคนม

Publish Year International Conference 1
2008 inดร.ศิริรักษ์ จันทครุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสุมาลี บุญมา, รองศาสตราจารย์, exProf. dr. Barbara Anne Croy, "Effects of Insulin-Like Growth Factor-1 on Migratory Ability of Peripheral Blood Lymphocytes in Dairy Cows", The 15th Conference of the Federation of Asian Veterinary Associations , 28 ตุลาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย