การพัฒนากระบวนการทำแห้งและประเมินอายุการเก็บรักษาเม็ดเชื้อ Lactobacilluse reutieri KUB-AC5 ที่ได้จากการเอ็นแคปซูเลชัน เพื่อใช้ผสมในอาหารไก่อัดเม็ด