การออกแบบและพัฒนาระบบต้นกำลังของระบบดับเพลิงแบบกระจายน้ำฝอยสำหรับหม้อแปลง