สภาพการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยภายใต้ International Mathematics and Science Research Project