โครงการพัฒนาแบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ สำหรับเด็กไทยอายุ 7-18 ปี

Publish Year National Journal 2
2012 inดร.อภิลักษณ์ เทียนทอง, รองศาสตราจารย์, exผกากรอง อุตสานนท์, exสุพัชรินทร์ ปานอุทัย, "ความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแรงและพลังกล้ามเนื้อขากับความแคล่วคล่องว่องไวของนักกีฬาเบสบอลทีมชาติไทย", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2012, หน้า 44-55
2009 inดร.อภิลักษณ์ เทียนทอง, รองศาสตราจารย์, inดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์, "สมการทำนายความแข็งแรงสูงสุดของการยกน้ำหนัก 1 ครั้ง จากการปฏิบัติ 2-10 RM และ 12-15 RM ในนิสิตสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ , ปีที่ 24, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2009
Publish Year National Conference 1
2011 inนายศิริชัย ศรีพรหม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อประเมินผลสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพสาหรับเด็กไทย อายุ 7-18 ปี", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 (สาขาศึกษาศาสตร์), 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย