โครงการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทการท่องเที่ยวและปรับปรุงภูมิทัศน์ โครงข่ายการท่องเที่ยวอ่างขาง อินทนนท์ ขุนลาว ทุ่งหลวง แม่แฮ แม่สะป๊อก และวัดจันทร์ จังหวัดเชียงใหม่

Publish Year International Conference 1
2005 inดร.วันดี พินิจวรสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางพาสินี สุนากร, รองศาสตราจารย์, "Sustainable tourism: a tool to sustain local identity Northern hilltribe villages, Chiang Mai, Thailand", Symposium BMB on Identity and globalization: design for the city, 7 - 9 เมษายน 2005, Bordeaux สาธารณรัฐฝรั่งเศส