การปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของดินในพื้นที่ลาดชันมากกว่า 35 องศา ภายในแปลงไม้ผล (ท้อ) สวนบวกห้า (จังหวัดเชียงใหม่)

  • สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  • โครงการเดี่ยว

  • 2548

  • inนายวิสิฐ กิจสมพร

  • inนายวิสิฐ กิจสมพร

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์