โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านกระบวนการออกแบบและถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีห้องอบ ผลิตภัณฑ์จักสานเพื่อยกระดับความสามารถในการผลิต