โครงการพัฒนาชุมชนแห่งข้อมูล (I-Community) และผู้นำสารสนเทศ (Community-CIO) ระยะที่ 2