ภูมิปัญญา พัฒนาการ ความสัมพันธ์ระหว่างกันของเรือนพื้นถิ่นไทย-ไท : คุณลักษณะของสถาปัตยกรรมสิ่งแวดล้อมในเรือนพื้นถิ่น

Publish Year National Conference 2
2005 inนางอารยา ศานติสรร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายประวุฒิ แย้มยลงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางศนิ ลิ้มทองสกุล, รองศาสตราจารย์, inมล.วุฒิพงษ์ ทวีวงศ์, รองศาสตราจารย์, "เรือนพื้นถิ่นไทย-มุสลิม 4 จังหวัดภาคใต้: ภูมิปัญญา พัฒนาการ และความสัมพันธ์ระหว่างกันของเรือนพื้นถิ่นไทย-ไท", การประชุมวิชาการครั้งที่ 43 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2005, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2005 inนางศนิ ลิ้มทองสกุล, รองศาสตราจารย์, inมล.วุฒิพงษ์ ทวีวงศ์, รองศาสตราจารย์, inนางอารยา ศานติสรร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายประวุฒิ แย้มยลงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Sustainable Design and Muslim Vernacular Houses: Understanding Local Wisdom, Cultural Relationships, and Architectural Evolution", การประชุมวิชาการครั้งที่ 43 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2005, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย