การออกแบบวิเคราะห์สมบัติการผลิต และการประยุกต์ใช้งานวัสดุในระดับนาโน