ศึกษาสังเคราะห์พอลิเมอร์ที่เหมาะสมในการจับเอ็นไซม์ไลเปส