การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบคลัสเตอร์และกริดสำหรับการจัดเก็บประมวลผลข้อมูลสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ขนาดใหญ่