การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตข้าวโพดหวานฝักสดให้ได้ผลผลิตและคุณภาพสูงสุด (ทุนวิจัยประเภทเครือข่ายภาคกลางตอนบน)

  • สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

  • โครงการเดี่ยว

  • 2547 (2547-2548)

  • inนายสุรพล เช้าฉ้อง

  • inนายสุรพล เช้าฉ้อง

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์