โครงการวิจัยการควบคุมคุณภาพโคจิโดยใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติแบบทำนาย