การสังเคราะห์เอฟาวิเรนซ์และการศึกษาอัตรกิริยาการจับกับเอมไซม์การถ่ายแบบ เอช ไอ วี-1 (ทุนอุดหนุนวิจัยเกี่ยวกับโรคเอดส์)