การศึกษาภาวะผู้นำและทิศทางใหม่เพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย

Publish Year National Journal 7
2012 exสุภาพร ชุมวรฐายี, inดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์, "ภาวะผู้นำ การสื่อสารระหว่างบุคคล วัฒนธรรมองค์การและผลการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชาระดับต้น บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)", วารสารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 38, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2012, หน้า 199-213
2010 exกุลิสรา ทรงแสงธรรม, inดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์, "ภาวะผู้นำ ความไว้วางใจในหัวหน้าหอผู้ป่วย ความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน และความพึงพอใจในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศูนย์แห่งหนึ่ง", วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์, ปีที่ 3, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2010, หน้า 2-9
2010 exศิริชัย ศรีปทุมวงศ์, inดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์, "ภาวะผู้นำ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร องค์การแห่งการเรียนรู้ ความไว้วางใจในหัวหน้างานและผลการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์", วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์, ปีที่ 3, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2010, หน้า 10-19
2010 inดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาภาวะผู้นำ และทิศทางใหม่เพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs", วารสารพัฒนบริหารศาสตร์, ปีที่ 50, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2010, หน้า 81-99
2010 exรสสุคนธ์ วีระเสถียร, inดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนเอง ภาวะผู้นำ ความเหนียวแน่นภายในกลุ่มกับผลการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชา บริษัทเอ็น เอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 36, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2010, หน้า 70-85
2009 exณัฐยาพัชญ์ ภาวนาวิวัฒน์, inดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำ เชาว์อารมณ์ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคกับผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าแผนกขายบริษัทค้าปลีกแห่งหนึ่ง", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 35, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2009, หน้า 26-45
2009 inดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์, "The Study of Leadership and New Direction for Developing Entrepreneurs in Thai Small and Medium Sized Enterprises", The Journal of Behavioral Science, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, กันยายน 2009, หน้า 12-27
Publish Year International Conference 2
2010 inดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์, "The Study of Leadership and New Direction for Developing Entrepreneurs in Thai Small and Medium sized Entrepreneurs", The 9th Conference of the European Academy of Occupational Health Psychology , 29 - 31 มีนาคม 2010, โรม สาธารณรัฐอิตาลี
2010 inดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์, "The Study of Leadership and New Direction for Developing Entrepreneurs in Thai Small and Medium Sized Entreprises", 27th International Congress of Applied Psychology , 11 - 16 กรกฎาคม 2010, Melbourne เครือรัฐออสเตรเลีย
Publish Year National Conference 1
2008 inดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาภาวะผู้นำ และทิศทางใหม่เพื่อการพัฒนาผู้บริหาร", การประชุมวิชาการ ประจําปี 2551 เรื่อง การพัฒนาประเทศไทยสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 1 เมษายน 2551., 1 เมษายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย