การสังเคราะห์ซีโอไลด์ชนิด ZSM-5 ขนขาดพิเศษเล็กจากเถ้าแกลบ