โครงการโรงงานต้นแบบผลิตไวน์จากผลิตผลการเกษตรให้ได้มาตรฐานสำหรับผู้ผลิตรายย่อย