การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, การศึกษาเตรียมการดำเนินงานตามมาตรา 6 ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ