โครงการรูปแบบการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืนในเขตลุ่มน้ำลำพระเพลิง กรณีศึกษาการปลูกไม้กฤษณา โครงการย่อย : ศักยภาพเชิงนิเวศวิทยาในเขตลุ่มน้ำลำพระเพลิง