การเกิดพื้นผิวว่องไวบนตัวเร่งปฏิกิริยาเหล็กสำหรับการสังเคราะห์เชื้อเพลิง การวิเคราะห์โดยใช้เตาปฏิกรณ์แทป (ทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่)