ฟองน้ำเส้นใยธรรมชาติจากฟางข้าวเพื่อใช้เป็นตัวดูดซึมในอุตสาหกรรม (ทุนประเภท IRPUS)