การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันทานตะวันโดยใช้คาร์บอนไดออกไซด์ที่สภาวะเหนือจุดวิกฤตเป็นตัวกลาง

Publish Year International Journal 1
2010 inดร.มานพ เจริญไชยตระกูล, รองศาสตราจารย์, exTrisilanun, W, exSrinopakhun, P, "Application of gas anti-solvent process to the recovery of andrographolide from Andrographis paniculatanees", KOREAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING, ปีที่ 27, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2010, หน้า 950-954
Publish Year National Conference 1
2005 inดร.มานพ เจริญไชยตระกูล, รองศาสตราจารย์, "การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันทานตะวันโดยใช้คาร์บอนไดออกไซด์ที่สภาวะเหนือจุดวิกฤตเป็นตัวกลาง", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, 27 - 28 ตุลาคม 2005