การพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอชนิด EST เพื่อทำแผนที่โครโมโซมปลาดุกอุย