ชุดโครงการ : ไผ่บนพื้นที่สูง ; โครงการย่อยที่ 9 : การใช้ประโยชน์ใบ กาบใบหุ้ม ลำต้นและหน่อไผ่