ผลของการปลูกสร้างสวนป่าไม้โตเร็วต่างถิ่นต่อคุณสมบัติทางเคมีของดิน ณ ดอยอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่

Publish Year National Conference 1
2005 inดร.รุ่งเรือง พูลศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คาร์บอนและไนโตรเจนในดินของสวนป่าไม้ต่างถิ่นบนดินที่สูงทางภาคเหนือของไทย", การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทางด้านป่าไม้ “ศักยภาพของป่าไม้ในการสนับสนุนพิธีสารเกียวโต”, 4 - 5 สิงหาคม 2005, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย