การสำรวจสถานการณ์และการติดตามประเมินผลการยกระดับมาตรฐานการผลิตนมพร้อมดื่มประเทศที่เข้าสู่โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP