ความตระหนักทางด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อสะท้อนแนวทางการปฏิบัติในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของเกษตรกรชาวไทยภูเขาในภาคเหนือของประเทศไทย(ทุนอุดหนุนวิจัยประเภทโครงการความร่วมมือกันต่างประเทศ (ไทย-ยุโรป เยอรมัน ))