การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบ

Publish Year International Journal 2
2008 inดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์, "Drying kinetics of semi-finished cassava crackers: A comparative study", LWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, ปีที่ 41, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2008, หน้า 1360-1371
2008 inดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Moisture content and water activity prediction of semi-finished cassava crackers from drying process with artificial neural network", Journal of Food Engineering, ปีที่ 84, ฉบับที่ 1, มกราคม 2008, หน้า 65-74
Publish Year National Conference 2
2005 inดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาข้าวเกรียบใบมะกรูด", การประชุมสัมมนาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 7 เรื่อง เทคโนโลยีอาหารก้าวไกลนำไทยสู่ครัวโลก, 22 - 24 มิถุนายน 2005, กรุงเทพฯ
2005 inดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์, "ผลของสารกันหืนต่อคุณภาพของข้าวเกรียบทอดในระหว่างการเก็บรักษา", การประชุมสัมมนาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 7 เรื่อง เทคโนโลยีอาหารก้าวไกลนำไทยสู่ครัวโลก, 22 - 24 มิถุนายน 2005, กรุงเทพฯ