การแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตรประเภทแป้งให้เป็นพลังงานก๊าซไฮโดรเจนโดยใช้แบคทีเรียสังเคราะห์แสง และการออกแบบถังหมักขนาด 5 ลิตร