การพัฒนากำลังคนในภาคอุตสาหกรรม : การสอนงานด้วย On-the-Job-Training ระยะที่ 2