การศึกษาลำดับนิวคลีโอไทด์และการแสดงออกของ mRNA ของ FP recptor สำหรับฮอร์โมนพรอสด้าแกลนดิน เอฟทูอัลฟ่า (PGF2) ในคอร์ปัส ลูเทียม ของกระบือปลัก(Bubalus bubalis) ในประเทศไทย