การหาค่าการใช้น้ำของพืชในโครงการชลประทานขนาดใหญ่โดยวิธีการสำรวจระยะไกล