การศึกษาวิเคราะห์ผลของแนวทางการพัฒนาการเกษตรที่มีต่อบทบาทความหลากหลายของระบบการเกษตรแบบยั่งยืน