การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตข้าวโพดทานผักสดให้ได้ผลผลิตและคุณภาพสูงสุด

  • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

  • โครงการเดี่ยว

  • 2546

  • inนายสุรพล เช้าฉ้อง

  • inนายสุรพล เช้าฉ้อง

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์