การส่งเสริมศักยภาพในการตรวจสอบความปลอดภัยอาหาร (Food Safety) วิธีการใหม่ที่สะดวกและรวดเร็ว