การพัฒนาทฤษฎีสำหรับการทดลองแทป

Publish Year International Journal 2
2007 exพิชามาศ ตันเต็ก, inดร.ผึ่งผาย พรรณวดี, รองศาสตราจารย์, exยุทธจักร บุญนำพา, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Comparison between regression analysis and moment analysis for transport and kinetic parameter estimation in TAP experiments under a non-ideal inlet condition ", Catalysis Today, ปีที่ 121, ฉบับที่ 3-4, มีนาคม 2007, หน้า 261-268
2005 inดร.ผึ่งผาย พรรณวดี, รองศาสตราจารย์, exPhongaksorn, M, exChaimongkol, N, exJaree, A, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Mathematical analysis of TAP models for porous catalysts", CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL, ปีที่ 115, ฉบับที่ 1-2, ธันวาคม 2005, หน้า 51-62
Publish Year International Conference 1
2006 exยุพิน วงษ์นุช, inดร.ผึ่งผาย พรรณวดี, รองศาสตราจารย์, exก่อพงษ์ หงษ์ศรี, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Uniformity of Change in Porous Catalyst Activity during a Multi-pulse TAP Experiment ", International conference on modeling in chemical and biological engineering sciences, 25 - 27 ตุลาคม 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย