การใช้ประโยชน์จากข้าวในการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการส่งออก(โครงการย่อย : การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารว่างและอาการหวานจากข้าวมูลค่าเพิ่ม)

  • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

  • โครงการเดี่ยว

  • 2546

  • inนายประชา บุญญสิริกูล

  • inนายประชา บุญญสิริกูล

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์