การพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อจัดการฐานความรู้ของเทคโนโลยีสะอาด