การศึกษาผลของยิปซั่มที่มีต่อผลผลิตหัวสดและปริมาณแป้งของมันสำปะหลังที่ปลูกในดินชุดจตุรัส วาริน และมอบบอน

  • มูลนิธิพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย

  • โครงการเดี่ยว

  • 2546 (2546-2548)

  • inนายประภาส ช่างเหล็ก

  • inนายประภาส ช่างเหล็ก

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์

Publish Year National Conference 2
2007 inดร.วิจารณ์ วิชชุกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์, inดร.เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์, ศาสตราจารย์, inนายจำลอง เจียมจำนรรจา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของพันธุ์และอัตราปุ๋ยเคมีที่มีต่อการเจริญเติบโตผลผลิตหัวสดและปริมาณแป้งในหัวมันสำปะหลัง", ประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45 , 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, จตุจักร (มหาวิทยาลัยเกาตรศาตร์) กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inนายประภาส ช่างเหล็ก, inดร.วิจารณ์ วิชชุกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์, inดร.เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์, ศาสตราจารย์, inนายสุเมศ ทับเงิน, exสุรชัย เนื่องสิทธิ์, "ผลของปุ๋ยมูลไก่ ยิบซั่ม และปุ๋ยเคมี (ปีที่ 2) ที่มีต่อผลผลิตหัวสดและปริมาณแป้งของมันสำปะหลังที่ปลูกในดินชุดวาริน และมาบบอน", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย