โครงการวิจัยและพัฒนาระบบวนเกษตรเศรษฐกิจเพื่อการสร้างชุมชนที่เข้มแข็งบริเวณริมฝั่งเจ้าพระยา จังหวัดปทุมธานี