โครงการวิจัยเพื่อพัฒนากระดาษใบสับปะรด ผลิตภัณฑ์แปรรูปและบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมสู่ชุมขน