โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาทักษะทรัพยากรบุคคลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์