การวิเคราะห์หน้าที่ของกลุ่มยีน Type I polyketide synthase ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสารต้านเชื้อราใน Streptomycete ด้วยวิธี gene Disruption.

Publish Year International Journal 2
2007 exPhornphisutthimas, S, inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์, exภิญโญ พานิชพันธ์, "Conjugation in Escherichia coli - A laboratory exercise", BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY EDUCATION, ปีที่ 35, ฉบับที่ 6, กรกฎาคม 2007, หน้า 440-445
2006 inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์, "Genetics of Streptomyces rimosus, the oxytetracycline producer", MICROBIOLOGY AND MOLECULAR BIOLOGY REVIEWS, ปีที่ 70, ฉบับที่ 3, กันยายน 2006, หน้า 704-0