การศึกษาแผนผัง epitops ของ capsid protein ของ procine circovirus type 2 (PCV2) และคุณสมบัติของไวรัสลูกผสม (PCV1/PCV2 )ที่ประกอบด้วย epitops ของ PCV2

Publish Year International Journal 2
2011 exJantafong, T, inนายอลงกต บุญสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปริวรรต พูลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายกิจจา อุไรรงค์, รองศาสตราจารย์, inดร.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, "Genetic characterization of porcine circovirus type 2 in piglets from PMWS-affected and -negative farms in Thailand", VIROLOGY JOURNAL, ปีที่ 8, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2011, หน้า 88
2011 exNattarat Thangthumniyom, exTippawan Juntafong, exNuntawan Petcharat, inดร.ปริวรรต พูลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, "Development of a Quantitative, Competitive-PCR (QC-PCR) Assay to Determine the DNA Load of Porcine Circovirus Type 2 (PCV2) in Blood and Fecal Swabs", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2011, หน้า 1028-1037